Mentions légales

Prezentacja

Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 w sprawie zaufania do usług cyfrowych w ekonomii cyfrowej, informujemy was o danych identyfikacyjnych różnych podmiotów strony internetowej COQUELLE w ramach jej realizacji i monitoringu :

• Właściciel : COQUELLE – Firma COQUELLE, Allée de Belgique 62128 WANCOURT

• Odpowiedzialni za publikacje : Stéphanie COUPÉ, Christophe COQUELLE et Mickaël COQUELLE

• Webmaster : Gaëtan JÉGOU – gaetan.jegou@coquelle.pro

• Dostawca usług hostingowych : AGOM – 50 Avenue de l’Esterel, 91400 ORSAY, France

Zasady i warunki użytkowania

Korzystanie z tej strony zakłada pełną i całkowitą akceptację zasad i warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą podlegać modyfikacjom lub uzupełnieniom w dowolnym momencie. Prosi się użytkowników o regularne sprawdzanie tychże warunków.

Zobowiązujemy się jednocześnie do dołożenia starań, aby strona internetowa była przez cały czas dostępna. Niemniej jednak firma COQUELLE, bez względu na przyczyny, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia trudności w dostępie do strony lub przerwania połączenia. Wreszcie, właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian w serwisie, jakie uzna za korzystne, bez wcześniejszego ostrzeżenia i nawet, gdyby dostęp do strony miał zostać przerwany.

Nasza strona jest regularnie aktualizowana przez Gaëtana Jégou. Podobnie, zastrzeżenia prawne mogą być modyfikowane w każdej chwili: mimo to dotyczą użytkownika, którego prosi 4 się o weryfikowanie najczęściej jak to możliwe tychże warunków, w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Opis usług

Celem tej strony jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach naszej grupy. Dokładamy wszelkich starań, aby na tej stronie zamieszczać jak najdokładniejsze informacje. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, spowodowane przez nas samych lub przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają nam te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie www.coquelle.pro są podane tytułem informacji i mogą ulegać zmianom.

Ponadto informacje znajdujące się na tej stronie nie są wyczerpujące. 5 Są podane z zastrzeżeniem, że mogą ulegać modyfikacjom od momentu zamieszczenia ich w sieci.

Ograniczenia umowne

Nasza strona korzysta z technologii JavaScript.

Niniejsza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie zawiera wirusów oraz posługując się zaktualizowaną przeglądarką najnowszej generacji.

Firma COQUELLE nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony www.coquelle.pro, a wynikające albo z używania sprzętu niespełniającego powyższych warunków, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Własność intelektualna

Firma COQUELLE jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów strony, bez względu na zastosowane środki lub proces, są zabronione bez pisemnej zgody COQUELLE.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za stanowiące fałszerstwo i ścigane zgodnie z postanowieniami art. L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

Zarządzanie danymi osobowymi

Dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L.226-13 Kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z dnia 24 października 1995 r.

Firma COQUELLE zbiera dane osobowe o użytkowniku wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik jest wówczas informowany o istniejącym lub nie istniejącym obowiązku udzielania tych informacji.

Żadne dane osobowe użytkownika witryny nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, odstępowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. odnośnie przetwarzania danych, plików i swobód, ogólnego 9 rozporządzenia o ochronie danych (RGPD), każdy użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą. Jeśli chcecie skorzystać z tego prawa, po prostu skontaktujcie się z nami pod adresem:

COQUELLE Strefa Artoipole 2 Aleja Belgii 62128 Wancourt

Główne przepisy prawa dotyczące poruszanych kwestii

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód. Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do ekonomii cyfrowej. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych.

Terminologia

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się z Internetem, korzystający z serwisu internetowego. Dane osobowe: „informacje, które w jakiejkolwiek formie umożliwiają, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).